ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Twan Ramaekers: Twan Ramaekers gevestigd te Nuth, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 66567602 
De interieurarchitect: Twan Ramaekers die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Twan Ramaekers als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Twan Ramaekers met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Twan Ramaekers.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Twan Ramaekers, leveringen van zaken door Twan Ramaekers en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Twan Ramaekers, een en ander conform de vermelding op de offerte op opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Twan Ramaekers zijn aanvaard.

 

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen
1. De door Twan Ramaekers opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
2. Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Twan Ramaekers schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Twan Ramaekers zijn bevestigd.
4. De door Twan Ramaekers opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 4 – Uitvoering opdracht
Twan Ramaekers verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Twan Ramaekers op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden
1. De honorering van Twan Ramaekers kan als volgt worden overeengekomen:
a. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
b. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
c. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
2. Naast de in lid 1 bedoelde honorering komen ook de reis- en verblijfskosten, parkeerkosten, printkosten, kosten voor het inhuren van externe deskundigen, kosten voor benodigde (ontwerp) materialen, kosten van het (doen) inmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht
1. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Twan Ramaekers verricht tengevolge van:
a.gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
b.wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Twan Ramaekers informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

 

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten
1. Declaraties van Twan Ramaekers dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan op IBAN: NL30 RABO 0311 3862 96 t.n.v. Twan Ramaekers | T.C.R. Ramaekers
2. Twan Ramaekers heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagd 7,75% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
4. Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Twan Ramaekers daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
6. Alle vorderingen van Twan Ramaekers worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 

Artikel 8 – Duur en beëindiging
1. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Twan Ramaekers, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Twan Ramaekers wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Twan Ramaekers gerechtigd te vorderen:
a. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Twan Ramaekers ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
2. Een eventuele beëndiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

 

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht
Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Twan Ramaekers niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging ten gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Twan Ramaekers te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Twan Ramaekers de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.


Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp
1. Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Twan Ramaekers en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
– Mocht Twan Ramaekers ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
2. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Twan Ramaekers en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 11 – Eigendom –en auteursrechten
1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Twan Ramaekers bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
2. Twan Ramaekers heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Twan Ramaekers, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Twan Ramaekers.
4. Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms- -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
a. Bij het overnemen van eigendoms-- en auteursrechten is de opdrachtgever Twan Ramaekers een vergoeding verschuldigd, Twan Ramaekers behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitiedoeleinde.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Twan Ramaekers voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
2. Twan Ramaekers is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
3. Twan Ramaekers is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
4. De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
5. Indien het ontwerp van Twan Ramaekers niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Twan Ramaekers, dan is Twan Ramaekers slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Twan Ramaekers
6. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Twan Ramaekers, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Twan Ramaekers met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
7. In geval van aansprakelijkheid van Twan Ramaekers, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

8. Twan Ramaekers sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Twan Ramaekers de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Twan Ramaekers kenbaar is gemaakt.

 

Artikel 13 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Twan Ramaekers kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Twan Ramaekers overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Twan Ramaekers geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
2. In geval van overmacht heeft Twan Ramaekers het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
3. Indien Twan Ramaekers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Twan Ramaekers gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 14 – Ontbinding
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Twan Ramaekersomstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Twan Ramaekersgerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de overeenkomst tussen Twan Ramaekers en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Twan Ramaekers en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Twan Ramaekers is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Twan Ramaekers.

 

Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2016 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.